แบบฟอร์มการแจ้งเบาะแส

การซื้อขายบุหรี่ผิดกฎหมาย

ท่านสามารถให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสผ่านแบบฟอร์มการแจ้งเบาะแส
การกระทำผิดนี้ โดยสมาคมฯ จะรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ
และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด