รู้จักสมาคมการค้ายาสูบไทย

สมาคมการค้ายาสูบไทย (Thai Tobacco Trade Association หรือ TTTA)

ก่อตั้งขึ้น ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นตัวแทนให้กับผู้ค้าปลีก
ผู้ค้าส่ง ผู้จัดจำหน่าย และผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ
โดยเน้นด้านปัญหาที่ส่งผลกับธุรกิจยาสูบ

 

นางสาวธัญญศรัณ แสงทอง  

ผู้อำนวยการบริหารสมาคมการค้ายาสูบไทย 

 

 

 

สมาคมการค้ายาสูบไทย เน้นการทำงานเพื่อประสานความร่วมมือกับภาครัฐและสื่อมวลชน 
เพื่อให้มุมมองและข้อมูลที่สะท้อนมาจากความคิดเห็นของท่าน

ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาสูบ 


โดยสมาคมจะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอนโยบาย กฏหมายและกฏระเบียบเกี่ยวกับยาสูบ

ที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของสมาชิก 


โดยสมาคมได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสมาชิกร้านค้าทั้งค้าส่งและค้าปลีก

รวมถึงผู้จัดจำหน่าย และผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ

พันธกิจของสมาคม

 

ภารกิจหลักของสมาคมฯ คือการเป็นตัวแทนในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกฯ เมื่อมีการติดต่อสื่อสารกับรัฐบาล สื่อมวลชน หรือ บุคคลอื่นๆ ในประเด็นที่เป็นความ กังวลหรือเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงเรื่องนโยบายภาษี กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ สมาคมฯ จะทำงานเพื่อให้เป็นผู้ร่วมทำงานกับภาครัฐในเรื่องของนโยบายธุรกิจยาสูบ และเป็นผู้ที่สื่อมวลชนให้ความสำคัญในฐานะที่เป็นแหล่งข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจยาสูบ สมาคมการค้ายาสูบไทยจะทำหน้าที่สะท้อนถึงมุมมองและความสนใจของสมาชิกโดยมุ่งเน้นในด้าน  • การจัดเก็บภาษีที่มีความเป็นธรรมสำหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบ

  • การต่อต้านการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบผิดกฎหมาย

  • กรอบกฏระเบียบด้านผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เป็นเหตุเป็นผลและมีความสมดุล

  • การป้องกันเยาวชนจากการสูบบุหรี่

  • กิจกรรมเพื่อสังคมในชุมชนท้องถิ่น

สมาคมการค้ายาสูบไทย (Thai Tobacco Trade Association หรือ TTTA) ก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นตัวแทนให้กับผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง ผู้จัดจำหน่าย และผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยเน้นด้านปัญหาที่ส่งผลกับธุรกิจยาสูบ สมาคมการค้ายาสูบไทย จะร่วมมือกับภาครัฐและสื่อมวลชนในการให้มุมมองและข้อมูล ที่สะท้อนมาจากความคิดเห็นของท่านผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาสูบ โดยสมาคมจะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอนโยบายกฏหมายและกฏระเบียบเกี่ยวกับ ยาสูบที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของสมาชิกสมาคมการค้ายาสูบไทยได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากผู้จัดจำหน่าย และผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ รวมถึงบริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท ลีดอน ดีสบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เจที อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด สมาคมการค้ายาสูบไทยจัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 และอยู่ภายได้การควบคุมดูแลของสำนักงานทะเบียนสมาคม การค้าประจำจังหวัดปทุมธานี

สมาคมการค้ายาสูบไทยจัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 และอยู่ภายได้การควบคุมดูแลของสำนักงานทะเบียน สมาคมการค้า ประจำจังหวัดปทุมธานี

ดาวน์โหลดข้อบังคับสมาคม

สมัครสมาชิก

สำหรับผู้ประกอบกิจการการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ และ หรือวิสาหกิจ ในทางการค้าอื่นที่เกี่ยวข้องกับการค้า ผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยตรง อัตราค่าลงทะเบียนแรกเข้า 200 บาท และค่าบำรุงสมาคม 100 บาท / 2 ปี (ปีละ 50 บาท เก็บทุกๆ สองปี)

สมาชิกประเภทวิสามัญ สำหรับผู้มีความสนใจหรือมีความรู้เกี่ยวกับยาสูบหรือ ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือ ผู้ประกอบวิสาหกิจในทางการค้า อุตสาหกรรม หรือการเงิน การขนส่งยาสูบ หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือธุรกิจใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับยาสูบ หรือ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ อัตราค่าลงทะเบียนแรกเข้า 1,000 บาท และค่าบำรุงสมาคม 1,000 ต่อปี

แจ้งเบาะแสบุหรี่ผิดกฎหมาย

พบเห็นการซื้อขายบุหรี่ผิดกฎหมาย สามารถแจ้งผ่านช่องทางออนไลน์ของทางสมาคม และสมาคมจะนำข้อมูลเหล่านี้ยื่นต่อหน่อยงานรัฐที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ผู้ที่แจ้งเบาะแสสามารถติดตามผลการแจ้งได้โดยใส่รหัสอ้างอิงที่ได้รับ

แจ้ง
เบาะแส