เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เพื่อให้คุณมั่นใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับเว็บไซต์ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์และทำความเข้าใจว่าผู้ใช้งานมาจากที่ใด เรียนรู้เพิ่ม โดยคลิก นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของสมาคมการค้ายาสูบไทย (Privacy Policy)

สมาคมการค้ายาสูบไทย ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของสมาคมการค้ายาสูบไทย ดังนี้

ความจำเป็นภายใต้ พ.ร.บ.สมาคมการค้า พ.ศ. 2509 และ ข้อบังคับสมาคมการค้ายาสูบไทย พ.ศ. 2555

สมาคมการค้ายาสูบไทย (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “สมาคม”) ตระหนักและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการของสมาคมการค้ายาสูบไทย และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ

นโยบายความเป็นส่วนตัว ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านในฐานะผู้ใช้บริการของสมาคมได้ทราบรายละเอียดของวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์นี้ สมาคมดำเนินการในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ซึ่งหมายความว่า สมาคมเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล


คำนิยาม
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
“สมาคม” หมายความถึง สมาคมการค้ายาสูบไทย
“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความถึง เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานของสมาคมการค้ายาสูบไทย
“ผู้ใช้บริการของสมาคม” ได้แก่
“สมาชิก” หมายความถึง สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ และ สมาชิกกิตติมศักดิ์
1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ และ/หรือวิสาหกิจในทางการค้าอื่นที่เกี่ยวข้องกับการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยตรง เช่น การขนส่งยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ยาสูบ เป็นต้น
2. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีความสนใจหรือมีความรู้เกี่ยวกับยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ยาสูบ และบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจในทางการค้าอุตสาหกรรม หรือการเงิน อันเกี่ยวเนื่องกับยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ยาสูบ
3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่ทรงคุณวุฒิ หรือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีอุปการะแก่สมาคม
“ผู้ใช้งานเว็บไซต์” หมายความถึง ผู้ที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ของสมาคม www.ttta.or.th
“ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ” หมายความถึง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของสมาคมที่
นอกเหนือจาก สมาชิก และผู้ใช้งานเว็บไซต์ สมาคมดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
1.1 สมาคมเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้ฐานกฎหมายดังต่อไปนี้
1.1.1 ความจำเป็นเพื่อหน้าที่ในการดำเนินภารกิจหรือการใช้อำนาจที่ได้มอบให้แก่สมาคมทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 และข้อบังคับสมาคมการค้ายาสูบไทย พ.ศ. 2555
1.1.2 ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสมาคมหรือของบุคคลอื่น โดยประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ เพื่อการรับสมัครสมาชิกและ การติดต่อประสานงานและแจ้งข้อมูลข่าวสาร
1.1.3 ความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนการเข้าทำสัญญา
1.1.4 ได้รับความยินยอมที่สมบูรณ์จากท่าน ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมของท่าน เช่น การจัดทำสื่อโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ของสมาคมฯ

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
สมาคมดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับยาสูบและการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ
2. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคขัดข้องต่าง ๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลง
กับหน่วยงานภาครัฐและบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่การประกอบธุรการกิจการค้าของสมาชิกของสมาคม
3. แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ ความคิดเห็นในทางวิชาการ ข่าวสาร การค้า ตลอดจนการ
วิจัยเกี่ยวกับยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบ
4. เสริมสร้างความสามัคคีความร่วมมือและการประสานงานระหว่างสมาชิกให้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น
5. ของสถิติหรือเอกสาร หรือขอทราบข้อความใด ๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของสมาชิก ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิก
6. ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบโดยครบถ้วน
7. ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และวางแนวทางเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบมีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาดภายในประเทศ
8. ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติเพื่อให้การประกอบวิสาหกิจของสมาชิกได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
9. ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ
10. ให้ความอนุเคราะห์แก่สมาชิกในด้านงานสวัสดิการที่ไม่ขัดกับบทบัญญัติในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509
11. บำเพ็ญสาธารณประโยชน์หรือการกุศลสาธารณะต่าง ๆ ตามสมควร
12. ไม่ประกอบกิจการค้า หรือดำเนินการทางการการเมืองอย่างไรทั้งสิ้น

3.การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของสมาคม ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง สมาคม จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ ข้อมูลบัตรประชาชน (Identification card) ใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ (License to sell liquor, tobacco, playing cards) นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของสมาคม จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรม ค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (Web Page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses) สมาคมขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ สมาคมการค้ายาสูบไทยไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

4.การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน)
สมาคมจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของสมาคม เท่านั้น สมาคมอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามช่องทางดังต่อไปนี้ หน่วยงานเครือข่าย คู่สัญญา ผู้ให้บริการหรือบุคคลผู้เกี่ยวข้องหรือมีความจำเป็นในการให้บริการของสมาคมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลของท่าน เช่น ผู้ให้บริการระบบฐานข้อมูล ผู้จัดส่งเอกสารหรือผู้พัฒนาเว็บไซต์ เป็นต้น

ทั้งนี้ กรณีที่การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อน สมาคมจะดำเนินการขอความยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามกฎหมาย
5.ข้อกำหนดในสัญญา(/คู่สัญญา)
สมาคมขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สมาคมได้ เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่าน เท่านั้น กรณีที่สมาคม ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของสมาคม เป็นต้น สมาคมจะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของสมาคม เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก สมาคมก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ สมาคมทราบในหน้าเว็บ https://ttta.or.th/

5.การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล (สิทธิตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูล พ.ศ.2562 ของท่าน)
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สมาคมไทยจึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น สมาคมจึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่องค์กรเก็บรวบรวมโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน
2. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

6.ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล ภายใต้ความดูแลขององค์กรให้แก่ www.ttta.or.th
สมาคมจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามนโยบายการเก็บรักษา การลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล (Data Retention and Disposal Policy) เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว สมาคมจะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งแก่ท่าน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สมาคมมีความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลบางส่วนเพื่อประโยชน์ของท่าน เช่น การจัดทำและเก็บรักษาทำเนียบผู้เข้ารับการอบรม หรือใบประกาศณียบัตรของท่านเพื่อเป็นหลักฐานการเข้าอบรมของท่าน การเป็นวิทยากร หรือการใช้บริการของท่าน สมาคมขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าภารกิจดังกล่าวจะมีข้อกำหนดให้ยกเลิก หรือข้อพิพาทนั้นจะได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว

7. การปรับปรุง แก้ไขเปลี่ยนแปลง นโยบายความเป็นส่วนตัว
สมาคมอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น สมาคมจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของสมาคม การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับสมาคมในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ สมาคมยินดีที่จะตอบข้อสงสัย ข้อเสนอแนะต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของสมาคม ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับสมาคม ตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่างนี้
8.การเชื่อมต่อเว็ปไซต์หรือบริการภายนอก
เว็บไซต์ของสมาคมอาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม ซึ่งเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าวอาจมีการประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่มีเนื้อหาสาระแตกต่างจากประกาศนี้ สมาคมขอแนะนำให้ท่านศึกษานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการนั้น ๆ เพื่อทราบในรายละเอียดก่อนการเข้าใช้งาน ทั้งนี้ สมาคมไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่มีอำนาจควบคุมถึงมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าวและไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระทำอันเกิดจากเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม

9. การใช้คุกกี้ (COOKIES)
“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ (หน่วยงาน/เว็บไซต์) ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web Browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์สมาคมสามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้สมาคมจะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของสมาคมเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของสมาคม ต่อไป สมาคมเก็บรวบรวมและใช้คุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกันในเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของสมาคม ได้แก่ www.ttta.or.th หรือบนอุปกรณ์ของท่าน ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการให้บริการของสมาคม และเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งานได้รับความสะดวกและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบริการของสมาคม และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของสมาคมให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้งานคุกกี้ได้ด้วยตนเองจากการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ของท่าน
10.การติดต่อสอบถามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว
สมาคมการค้ายาสูบไทย (สคยท.) 31/1208 หมู่ 16 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์: 02-516-3958 / 091-172-4419
อีเมล: info@ttta.or.th