เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เพื่อให้คุณมั่นใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับเว็บไซต์ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์และทำความเข้าใจว่าผู้ใช้งานมาจากที่ใด เรียนรู้เพิ่ม โดยคลิก นโยบายความเป็นส่วนตัว

ดีเดย์ 11 ม.ค. 65 เปลี่ยนซองบุหรี่แบบเรียบชุดใหม่ ซองแบบเก่าขายได้ถึง 10 เม.ย. 65 เท่านั้น

23 ก.ค. 2564

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต พ.ศ. 2564 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 เป็นต้นไป โดยบุหรี่ซิกาแรตที่วางขายในประเทศไทย ต้องเป็นซองบุหรี่ซิกาแรตรูปแบบใหม่ เพื่อลดแรงจูงใจในการสูบและกระตุ้นเตือนให้เห็นถึงโทษ พิษภัยและอันตรายของการสูบบุหรี่

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2564 นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ตามที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับใหม่ ซึ่งกำหนดให้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าบุหรี่ซิกาแรตเพื่อขายในประเทศไทย ต้องปรับเปลี่ยนซองบุหรี่ซิกาแรตให้มีรูปแบบใหม่ตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับบุหรี่ซิกาแรตที่บรรจุอยู่ในซองหรือหีบห่อรูปแบบเก่า ยังคงสามารถขายได้ต่อไปจนถึงวันที่ 10 เมษายน 2565 เท่านั้น

สาระสำคัญ โดยสรุปดังนี้  ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๔ หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร ต้องมีรูปแบบและลักษณะตามที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้ โดยต้องไม่ปรากฏข้อความ ภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย เครื่องหมายการค้า รูป รอยประดิษฐ์ ลวดลาย หรือสิ่งอื่นใด นอกจากที่ประกาศนี้ หรือที่กฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตกำหนด

ข้อ ๕ หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรต้องไม่จัดแสดงหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งเครื่องหมายการค้าของบุหรี่ซิกาแรตในทุกพื้นที่ของพื้นผิวด้านนอกของซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต และกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton) เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้

ข้อ ๖ ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร ต้องมี รูปแบบ และลักษณะของมวนบุหรี่ซิกาแรตตามที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

โดยต้องไม่ปรากฏข้อความ ภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย เครื่องหมายการค้า รูป รอยประดิษฐ์ ลวดลาย หรือสิ่งอื่นใด นอกจาก ที่ประกาศนี้กำหนด

(๑) พื้นผิวภายนอกต้องทำด้วยกระดาษสีขาว
(๒) กระดาษห่อก้นกรอง ต้องทำด้วยกระดาษสีขาวหรือสีไม้ก๊อก (Cork) หรือสีที่ใกล้เคียงกัน
(๓) ชื่อตรา (Brand) หรือกรณีที่ต้องการแสดงชื่อรุ่นย่อย (Variant) ต้องพิมพ์เป็นอักษร ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ด้วยแบบตัวอักษร “TH SarabunPSK” แบบปกติ ตลอดทั้งข้อความ โดยมีขนาดไม่เกิน ๖ พอยท์ ด้วยสีเทาอ่อน ซึ่งมีรหัสสี Pantone Cool Grey ๒ C เพียงตำแหน่งเดียว ซึ่งมิใช่บริเวณตำแหน่งก้นกรอง

ข้อ ๗ ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร ต้องจัดให้มี การแสดงฉลากรูปภาพ ข้อความคำเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ เป็นรูปภาพ ๔ สี

ดังต่อไปนี้

แบบที่ ๑ รูปภาพประกอบข้อความคำเตือน บุหรี่ฆ่า 1 ใน 2 ของคนที่ไม่เลิกสูบ

แบบที่ ๒ รูปภาพประกอบข้อความคำเตือน บุหรี่ทำลายหัวใจ

แบบที่ ๓ รูปภาพประกอบข้อความคำเตือน สูบระหว่างตั้งครรภ์ คลอดลูกปากแหว่ง

แบบที่ ๔ รูปภาพประกอบข้อความคำเตือน สูบแล้วเป็นมะเร็ง

แบบที่ ๕ รูปภาพประกอบข้อความคำเตือน สูบบุหรี่ทำร้ายเชื้ออสุจิ

แบบที่ ๖ รูปภาพประกอบข้อความคำเตือน สูบแล้วยิ่งเสี่ยงเป็นวัณโรค

แบบที่ ๗ รูปภาพประกอบข้อความคำเตือน สูบแล้วเป็นมะเร็งปอด

แบบที่ ๘ รูปภาพประกอบข้อความคำเตือน บุหรี่เผาปอด

แบบที่ ๙ รูปภาพประกอบข้อความคำเตือน สูบแล้วเส้นเลือดสมองแตกเป็นอัมพาต

แบบที่ ๑๐ รูปภาพประกอบข้อความคำเตือน มะเร็งปากจากสูบบุหรี่

ฉลากแสดงข้อความเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ ทั้ง ๑๐ แบบ ซึ่งแต่ละแบบ มี ๒ ข้อความ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกัน ดังต่อไปนี้

แบบที่ ๑ ก. สูบแล้วยิ่งเสี่ยงเป็นวัณโรค  ข. เป็นวัณโรคแล้วสูบตายเพิ่ม 3 เท่า

แบบที่ ๒ ก. สูบในบ้านเลิกยาก  ข. สูบในบ้านลูกเสี่ยงติดบุหรี่

แบบที่ ๓ ก. สูบแล้วเป็นมะเร็งตายทรมาน  ข. บุหรี่ท าให้เป็นมะเร็ง 20 ชนิด

แบบที่ ๔ ก. นิโคตินในบุหรี่เป็นสารพิษ  ข. นิโคตินเป็นพิษท าร้ายสมอง

แบบที่ ๕ ก. สูบแล้วไขมันไม่ดีเพิ่มขึ้น  ข. สูบแล้วหลอดเลือดเสื่อม

แบบที่ ๖ ก. ขายบุหรี่แก่เด็กทำร้ายลูกหลาน  ข. 7 ใน 10 ของเด็กที่ติดบุหรี่เลิกไม่ได้

แบบที่ ๗ ก. ทุกมวนที่สูบทำร้ายปอด  ข. สูบแล้วปอดอักเสบเรื้อรัง

แบบที่ ๘ ก. สูบแล้วเส้นเลือดอุดตัน  ข. สูบแล้วหัวใจวาย

แบบที่ ๙ ก. สูบแล้วเป็นมะเร็งตับ  ข. สูบแล้วเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่

แบบที่ ๑๐ ก. ความดันสูงแล้วสูบเป็นอัมพาตเร็ว  ข. เป็นเบาหวานแล้วสูบโรคแทรกมาเร็ว

ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าปลีก ผู้จำหน่ายบุหรี่ซิกาแรตรายย่อย ที่ยังมีบุหรี่ที่บรรจุอยู่ในซองรูปแบบเก่าคงค้างอยู่ ร้านค้าปลีกยังสามารถขายได้ถึงวันที่ 10 เมษายน 2565 เท่านั้น หรือหากมีความกังวลว่า จะไม่สามารถขายหมดได้ตามกำหนดเวลา ขอให้ร้านค้าปลีกติดต่อตัวแทนผู้ค้าส่ง ผู้นำเข้า ผู้ผลิต เพื่อส่งคืนบุหรี่ซิกาแรตซองรูปแบบเก่าต่อไป

กรมควบคุมโรค ขอเน้นย้ำไปยังร้านค้าปลีกทั่วประเทศ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะมีการลงตรวจบังคับใช้กฎหมายในทุกจังหวัดทั่วประเทศ หากพบร้านค้าฝ่าฝืนขายบุหรี่ ซิกาแรตซองรูปแบบเก่า หลังจากวันที่ 10 เมษายน 2565 จะมีความผิดฐานขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มิได้จัดให้มีหีบห่อตามที่กฎหมายกำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท ตามมาตรา 38 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 กรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามกฎหมาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค โทร. 02 590 3852

ที่มา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/157/T_0016.PDF