สมัครสมาชิกสมาคม
ประโยชน์การเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมฯ

สมาคมการค้ายาสูบไทยจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนให้กับผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง ผู้จัดจำหน่าย และผู้นำเข้ายาสูบ โดยมุ่งเน้นเสนอการแก้ไขปัญหาและข้อกังวล
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจยาสูบที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของท่านสมาชิกมากที่สุด

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก:
ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอด้านกฏหมายและกฏระเบียบ
ด้านผลิตภัณฑ์ยาสูบและประเด็น ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของสมาชิก
การเข้าถึงเว็บไซต์ของสมาคม
จุลสารสมาคมการค้ายาสูบไทยและการสื่อสารอื่นๆ จากสมาคม สิทธิร่วมงานประชุมสามัญประจำปี
ขอคำแนะนำเกี่ยวกับธุรกิจ ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจยาสูบ ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม
การสมัครสมาชิกสมาคมฯ
ประเภทของสมาชิก:
สมาชิกประเภทสามัญ สมาชิกประเภทวิสามัญ
สำหรับผู้ประกอบกิจการการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ และ/
หรือวิสาหกิจในทางการค้าอื่นที่เกี่ยวข้องกับการค้า
ผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยตรง
อัตราค่าลงทะเบียนแรกเข้า 200 บาท
และค่าบำรุงสมาคม 100 บาท / 2 ปี
(ปีละ 50 บาท เก็บทุกๆ สองปี)


ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

สำหรับผู้มีความสนใจหรือมีความรู้เกี่ยวกับยาสูบหรือ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือผู้ประกอบวิสาหกิจในทางการค้า
อุตสาหกรรม หรือการเงิน การขนส่งยาสูบหรือ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือธุรกิจใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับยาสูบ
หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบ
อัตราค่าลงทะเบียนแรกเข้า 1,000 บาท
และค่าบำรุงสมาคม 1,000 ต่อปี


ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่