พ.ร.บ. สรรพสามิต พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้แล้ว 16 ก.ย. 2560

27 ก.ย. 2560

พ.ร.บ. สรรพสามิต พ.ศ. 2560 เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตรวมกว่า 20 รายการ อาทิ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ รถยนต์ น้ำมัน สถานบริการ ฯลฯ โดยความเปลี่ยนแปลงหลัก คือ การนำราคาขายปลีกแนะนำมาใช้เป็นฐานการจัดเก็บ (แทนระบบเดิม คือ ราคาหน้าโรงงาน/ราคานำเข้า) และใช้ระบบจัดเก็บแบบผสมคือ เก็บตามปริมาณและ/หรือตามมูลค่ามาใช้ ในส่วนของสินค้ายาสูบนั้น กฎหมายกำหนดให้จัดเก็บภาษีตามมูลค่าใน 2 อัตราที่แตกต่างกัน ระหว่างบุหรี่ที่มีราคาขายปลีกไม่เกิน 60 บาทต่อซอง  และเกิน 60 บาทต่อซอง เป็นเวลา 2 ปี เพื่อให้เวลาในการปรับตัวของอุตสาหกรรมบุหรี่ หลังจากนั้นจะจัดเก็บภาษีตามมูลค่าในอัตราเท่ากัน จัดเก็บภาษีตามปริมาณในอัตราเดียวกัน

 

ท่านสามารถดาวน์โหลด อินโฟกราฟฟิค "ภาษีบุหรี่ใหม่ ปรับ-เปลี่ยนอย่างไร"

 

ดาวน์โหลด อินโฟกราฟฟิค