ข่าวเด่น

ผลวิจัยเผยซองบุหรี่แบบเรียบในออสเตรเลียทาร้านค้ากระทบหนัก ดันบุหรี่เถื่อนโต
22 พฤศจิกายน 2556 , 09:20:52 น.   ดาวน์โหลดไฟล์ 

 

 

ผลวิจัยเผยซองบุหรี่แบบเรียบในออสเตรเลียทาร้านค้ากระทบหนัก ดันบุหรี่เถื่อนโตupdated: 20 พย 2556 เวลา16:20:26 นประชาชาติธุรกิจออนไลน์


ผลวิจัยในประเทศออสเตรเลียได้เผยถึงผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของการค้าบุหรี่ผิดกฎหมายและผลกระทบของร้านค้ารายย่อยจากค่าแรงและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินค้ารวมไปถึงข้อผิดพลาดในการจัดการผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบที่ประเทศออสเตรเลียได้บังคับใช้ในช่วงระยะเวลากว่า9 เดือนที่ผ่านมา


ผลวิจัยผลกระทบร้านค้าปลีกรายย่อยในออสเตรเลียจากการใช้ซองบุหรี่แบบเรียบหรือ

 

 

The Impact of Plain Packaging on Australia Small Retailers1 จัดทาโดยบริษัททาวิจัยRoy Morgan ซึ่งได้รับการเผยแพร่โดยสมาคมร้านสะดวกซื้อในประเทศออสเตรเลีย(Australian Association of Convenience Stores - AACS) แสดงให้เห็นถึงการรับรู้ของร้านค้าปลีกรายย่อยในออสเตรเลียว่าการค้าบุหรี่ผิดกฎหมายนั้นมีอัตราที่สูงขึ้นโดยเพิ่มขึ้นตั้งแต่เริ่มใช้กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบโดย3 ใน10 เผยว่ามีลูกค้ามาสอบถามเพราะต้องการซื้อบุหรี่ผิดกฎหมายนอกจากนั้นผลวิจัยนี้ยังเผยถึงผลกระทบต่างๆต่อร้านค้าปลีกรายย่อยต้องรับเคราะห์จากกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบได้แก่· 2 ใน3 ของร้านค้ารายย่อยกล่าวว่าซองบุหรี่แบบเรียบส่งผลกระทบด้านลบต่อธุรกิจของพวกเขา 

ร้อยละ78 ของร้านค้าประสบปัญหาในการใช้เวลาที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าที่สามารถซื้อบุหรี่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและร้อยละ62 ต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นเพื่อสื่อสารกับลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ· ร้อยละ62 ของร้านค้าขนาดเล็กเกิดความสับสนเพิ่มขึ้นจากการขายบุหรี่ให้แก่ลูกค้าที่สามารถซื้อได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและร้อยละ65 พบกว่าอัตราที่ลูกจ้างในร้านขายผลิตภัณฑ์ผิดแบบให้แก่ลูกค้านั้นเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากความยากในการจดจาและแยกแยะผลิตภัณฑ์บุหรี่แต่ละยี่ห้อ· ร้อยละ34 ของร้านค้าพบว่าความถี่ที่ลูกค้าพยายามคืนสินค้านั้นมีเพิ่มมากขึ้นซึ่งส่วนใหญ่แล้วมีสาเหตุมาจากการที่พวกเขาได้รับผลิตภัณฑ์ผิดแบบไป· ร้านค้าขนาดเล็กกว่าร้อยละ44 กล่าวว่าซองบุหรี่แบบเรียบนั้นส่งผลกระทบด้านลบต่อระดับการบริการให้แก่ลูกค้าที่ไม่ได้บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบนางวราภรณ์นะมาตร์ผู้อานวยการสมาคมการค้ายาสูบไทยได้ให้ความเห็นว่า“ผลวิจัยในประเทศออสเตรเลียได้แสดงให้เห็นว่าร้านค้าเป็นฝ่ายที่ต้องรับเคราะห์จากกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบหนักที่สุดต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นด้วยตนเองเจอปัญหาความสับสนของลูกค้าการจัดการสินค้าในสต็อกรวมทั้งต้องฝึกอบรมพนักงานเพิ่มมากขึ้นดังนั้นประเทศไทยต้องพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นให้รอบคอบเพื่อไม่ให้ร้านค้าปลีกกว่า480,000 รายในประเทศไทยต้องประสบปัญหาเหมือนที่ออสเตรเลียอีกทั้งการบังคับใช้ซองบุหรี่แบบเรียบยังแสดงให้เห็นถึงปัญหาบุหรี่เถื่อนที่เพิ่มขึ้นซึ่งไม่ช่วยในการพยายามในการลดอัตราการบริโภคบุหรี่แต่อย่างไรหนาซ้าจะทาให้รัฐต้องเสียรายได้ทางภาษีที่ควรจะได้มาใช้พัฒนาประเทศซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่ากฎหมายนี้ไม่มีผลดีกับฝ่ายใดเลย” นอกจากนั้นผลวิจัยผลกระทบร้านค้าปลีกรายย่อยในออสเตรเลียจากการใช้ซองบุหรี่แบบเรียบยังสอดคล้องกับผลสารวจความคิดเห็นของผู้ค้าปลีกยาสูบในประเทศไทย จัดทาโดยบริษัทอิปซอสส์(ไทยแลนด์ โดยผลสารวจพบว่ากว่าร้อยละ82 ของกลุ่มผู้ค้าปลีกเชื่อว่ามาตรการซองบุหรี่แบบเรียบนี้จะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมากต่อธุรกิจของพวกเขาการดาเนินงานในร้านค้าในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นการสั่งสินค้าการจัดเก็บสินค้าและการให้บริการลูกค้าจะมีความซับซ้อนและยุ่งยากมากขึ้นรวมทั้งเป็นการกระตุ้นการลักลอบค้าบุหรี่เถื่อนในประเทศไทยมากขึ้น“กฎหมายเพิ่มขนาดภาพคาเตือนซองบุหรี่85% ของไทยนับว่าคล้ายคลึงกับกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบซึ่งกฎหมายทั้งสุดโต่งสองแบบต่างมีผลกระทบต่อร้านค้าปลีกโดยตรงที่ผ่านมาในประเทศไทยขาดการศึกษาจากทางฝั่งร้านค้าซึ่งเป็นกลุ่มที่เข้าใจสถานการณ์ในการขายของหน้าร้านผลวิจัยของออสเตรเลียนี้ถือว่าได้ตอกย้าถึงปัญหาที่สมาคมการค้ายาสูบไทยพยายามจะสื่อสารให้ทุกฝ่ายได้รับทราบถึงผลกระทบของฝั่งร้านค้าปลีกได้อย่างดี 

” นางวราภรณ์กล่าวสรุป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
01 สิงหาคม 2555 , 18:51:15 น.
08 สิงหาคม 2555 , 10:29:54 น.
07 กันยายน 2555 , 11:14:31 น.
20 กันยายน 2555 , 11:17:24 น.
24 กันยายน 2555 , 09:57:19 น.
10 ตุลาคม 2555 , 09:51:16 น.
16 ตุลาคม 2555 , 19:37:32 น.
25 ตุลาคม 2555 , 10:10:31 น.
08 กุมภาพันธ์ 2556 , 18:54:25 น.
08 กุมภาพันธ์ 2556 , 19:03:28 น.
20 พฤษภาคม 2556 , 10:59:21 น.
22 พฤษภาคม 2556 , 13:11:58 น.
27 พฤษภาคม 2556 , 14:47:27 น.
25 มิถุนายน 2556 , 17:19:35 น.
23 กรกฏาคม 2556 , 14:41:20 น.
10 กันยายน 2556 , 07:44:45 น.
19 กุมภาพันธ์ 2557 , 13:14:32 น.
27 ธันวาคม 2557 , 10:30:25 น.