ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

รายละเอียดข้อคิดเห็นของสมาคมการค้ายาสูบไทยต่อร่างพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ. ....
12 พฤศจิกายน 2555 , 11:06:24 น.


 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
ข้อคิดเห็นของสมาคมการค้ายาสูบไทยต่อร่างพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบ
พ.ศ. ....สมาคมการค้ายาสูบไทยขอเรียนให้ทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวในรายละเอียดดังต่อไปนี้มาตรา
4 “การสื่อสารการตลาด” หมายความว่าการกระทำในรูปแบบต่างๆโดยทางตรงหรือทางอ้อม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขายสินค้าและบริการ หรือสร้างภาพลักษณ์ โดยการโฆษณา
การประชาสัมพันธ์ การให้การอุปถัมภ์แก่บุคคลหรือองค์กร
การสร้างความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม การสร้างข่าว การเผยแพร่ข่าวสาร การส่งเสริมการขาย
การแสดง ณ จุดขาย การตลาดแบบตรง การขายหรือส่งเสริมการขายโดยใช้บุคคลเป็นการเฉพาะ
และการตลาดในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ความเห็นของสมาคมฯ
ถ้อยคำในมาตรานี้มีความกว้างอย่างมาก และเมื่อเป็นส่วนสำคัญของมาตรา
31 ของร่างกฎหมายนี้ก็จะกระทบกระเทือนกับเสรีภาพในการประกอบกิจการและการสื่อสารตามปกติของผู้ประกอบการโดยตรง
และมีความไม่ชัดเจน
ต้องมีการตีความถ้อยคำเช่นขอบข่ายของคำว่าการสร้างความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมหมายถึงอย่างไร
ขอบเขตของการสร้างข่าวหมายถึงอย่างไรนอกจากนี้ยังเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพในสาระสำคัญตามรัฐธรรมนูญ
พ.ศ.
2550 มาตรา 43 ในเรื่องเสรีภาพในการประกอบกิจการและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
ซึ่งแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะมีบทบัญญัติให้จำกัดเสรีภาพได้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย
แต่การจำกัดเสรีภาพนั้นต้องทำไปเท่าที่จำเป็นและไม่กระทบต่อสาระสำคัญแห่งเสรีภาพนั้นตามมาตรา
29 ของรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2550มาตรานี้ยังเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพในสาระสำคัญตามรัฐธรรมนูญ
พ.ศ.
2550 มาตรา 45 ในเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา เช่น การห้ามการประชาสัมพันธ์ การสร้างข่าว
การเผยแพร่ข่าวสารของผู้ประกอบการทั้งหมดซึ่งแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะมีบทบัญญัติให้จำกัดเสรีภาพได้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย
แต่การจำกัดเสรีภาพนั้นต้องทำไปเท่าที่จำเป็นและไม่กระทบต่อสาระสำคัญแห่งเสรีภาพนั้นตามมาตรา
29 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550          มาตรา 27
ห้ามผู้ใดขายหรือให้ในกรณีอื่นใดซึ่งผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์กรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับอายุของผู้ซื้อหรือผู้รับการให้ให้ผู้ขายหรือผู้ให้ทำการตรวจบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นแล้วแต่กรณีห้ามผู้ใดยินยอมให้บุคคลอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบความเห็นของสมาคมฯ
หลักเกณฑ์ในมาตรานี้ อาจเป็นการเพิ่มภาระให้แก่ร้านค้า
และกระทบต่อร้านค้าปลีกรายเล็กซึ่งเป็นกิจการภายในครอบครัวที่จะ
ไม่สามารถให้สมาชิกในครอบครัวที่มีอายุต่ำกว่า
18 ปีเข้ามาช่วยเหลือกิจการได้มาตรา 28
ห้ามผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้(1) ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยใช้เครื่องขาย(2) ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์(3) เร่ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ(4) ขายสินค้าหรือให้บริการโดยมีการแจก
แถม ให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือแลกเปลี่ยนกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ แล้วแต่กรณี(5) ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยแจก
แถม ให้หรือแลกเปลี่ยนกับผลิตภัณฑ์ยาสูบสินค้าอื่น การให้บริการ
หรือสิทธิประโยชน์อื่นแล้วแต่กรณี(6) ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน
การแสดง การให้บริการการชิงโชค การชิงรางวัล
หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดเป็นการตอบแทนแก่ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือแก่ผู้นำหีบห่อหรือสลากหรือสิ่งอื่นใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบมาแลกเปลี่ยนหรือแลกซื้อ(7) ลดราคาผลิตภัณฑ์ยาสูบเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย(8)
แสดงราคาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ
จุดขายในลักษณะจูงใจให้บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นการเฉพาะความเห็นของสมาคมฯ
ความสามารถและเสรีภาพในการกำหนดราคาสินค้าเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินธุรกิจและการแข่งขันตามกลไกตลาดอย่างเสรีที่ซึ่งรวมถึงการลดราคาที่เหมาะสม
เพื่อสร้างความแตกต่างหรือความสามารถในการแข่งขัน
รวมทั้งการบริหารราคาระหว่างผู้ประกอบการแต่ละช่วงใน
(
7) ของมาตรานี้จะห้ามลดราคาผลิตภัณฑ์ยาสูบเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย
โดยมีการชี้แจงในการทำประชาพิจารณ์เมื่อวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมาว่าเพื่อป้องกันการลดราคาระหว่างผู้ประกอบการแต่ละช่วงเมื่อต้องการระบายสินค้า
ทั้งที่ราคาขายต่อผู้บริโภคอาจไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งเป็นการเข้ามาควบคุมในเรื่องทางการค้าของผู้ประกอบการ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการดูแลผลกระทบต่อสุขภาพจากการบริโภคยาสูบ
จึงไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 84 ที่ให้รัฐสนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่เสรีและเป็นธรรมโดยต้องยกเลิกและละเว้นการตรากฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ควบคุมธุรกิจที่มีบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับความจำเป็นทางเศรษฐกิจนอกจากนี้ยังเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
พ.ศ.
2550 มาตรา 43  ในเรื่องเสรีภาพในการประกอบกิจการและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
ซึ่งแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะมีบทบัญญัติให้จำกัดเสรีภาพได้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย
แต่การจำกัดเสรีภาพนั้นต้องทำไปเท่าที่จำเป็นและไม่กระทบต่อสาระสำคัญแห่งเสรีภาพนั้นตามมาตรา
29 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550มาตรานี้ขาดความชัดเจน
เช่น ลดราคาอย่างไรถึงจะเป็นการส่งเสริมการขาย ขายต่ำกว่าราคาปกติหรือไม่
และราคาปกติคืออะไร
รวมทั้งไม่ชัดเจนว่าเป็นการห้ามการส่งเสริมการการขายในทุกช่วงหรือเฉพาะการส่งเสริมการขายเฉพาะกับผู้บริโภค
เพราะการส่งเสริมการขายระหว่างผู้ประกอบการแต่ละช่วงเป็นกลไกตามปกติของการทำธุรกิจมาตรา 29
การขายผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตต้องมีขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่ายี่สิบมวน
ทั้งนี้ต้องขายทั้งซองห้ามแบ่งขายการแบ่งขายผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทอื่นให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการอำนวยการความเห็นของสมาคมฯ
เป็นการการจำกัดเสรีภาพในการประกอบการโดยบังคับให้ผู้ขายต้องขายทั้งซองและผู้ซื้อก็ต้องซื้อทั้งซองนั้นอาจไม่ช่วยลดการบริโภคยาสูบแต่อย่างใด
เพราะทำให้ผู้ซื้อต้องซื้อในปริมาณที่มากขึ้นหรือในทางกลับกัน
อาจทำให้ผู้บริโภคหันไปบริโภคยาเส้นมวนเอง ซึ่งราคาถูกกว่าบุหรี่ถ้าเขาไม่สามารถซื้อทั้งซองได้
เป็นผลให้กระทบต่อรายได้ของร้านค้าและรายได้ภาษีของรัฐการห้ามการแบ่งขายโดยอ้างว่าเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนนั้น
ก็มีมาตราที่ห้ามขายยาสูบแก่ผู้มีอายุต่ำกว่าที่กำหนดอยู่แล้วจึงไม่เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องมีการออกมาตรานี้มาซ้ำซ้อนอีกมาตรา 30
ห้ามผู้ใดขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานที่หรือบริเวณดังต่อไปนี้(1) วัดหรือสถานที่สาหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา(2) สถานบริการสาธารณสุขสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา(3) สถานที่ราชการ
รัฐวิสาหกิจ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร(4) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา(5) สถานที่อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการอำนวยการความเห็นของสมาคมฯ
เป็นข้อห้ามที่ซ้ำซ้อนกับกฎหมายของกรมสรรพสามิตตามมาตรา 21 ของพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.
2509 ทำให้มีสองหน่วยงานที่จะมีอำนาจเดียวกันซึ่งอาจมีการขัดหรือแย้งกันได้ อีกทั้งการให้อำนาจรัฐมนตรีประกาศกำหนดสถานที่อื่นๆ
ได้ภายหลังนั้นทำให้เกิดความไม่แน่นอนว่าจะห้ามขายที่ใดอีก
ในขณะที่การจะกำหนดห้ามขายยาสูบในที่ใดนั้นเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบการอย่างชัดเจนตามรัฐธรรมนูญ
พ.ศ.
2550 มาตรา 43  ในเรื่องเสรีภาพในการประกอบกิจการและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
ซึ่งแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะมีบทบัญญัติให้จำกัดเสรีภาพได้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย
แต่การจำกัดเสรีภาพนั้นต้องทำไปเท่าที่จำเป็นและไม่กระทบต่อสาระสำคัญแห่งเสรีภาพนั้นตามมาตรา
29 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
ซึ่งมาตรานี้ไม่สมควรที่จะออกเป็นอนุบัญญัติในระดับประกาศกระทรวงในภายหลังโดยไม่ผ่านกระบวนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรมาตรา 31
การห้ามให้ผู้ใดโฆษณาหรือทำการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ยาสูบแสดงชื่อ
หรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
หรือแสดงสัญลักษณ์หรือสิ่งอื่นใดที่ทำให้สาธารณชนเข้าใจว่าเป็นชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ (1) ในสิ่งพิมพ์เทปหรือวัสดุโทรทัศน์ทางภาพยนตร์ทางวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์สื่ออิเล็กทรอนิกส์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ป้ายโฆษณา(2) ในสื่อหรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เป็นการโฆษณาหรือทำการสื่อสารการตลาดได้ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการอำนวยการ(3) ในโรงมหรสพหรือในการแสดงการละเล่นการประกวดการแข่งขันการให้บริการหรือการประกอบกิจกรรมหรือในสถานที่อื่นใดความเห็นของสมาคมฯ มาตรานี้มีความหมายกว้างมากในการห้ามการโฆษณา
และกิจกรรมต่างๆ เกือบทุกประเภทที่ได้กล่าวไปข้างต้น
และขยายความไปถึงชื่อหรือเครื่องหมายของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ายาสูบซึ่งย่อมกระทบต่อการประกอบธุรกิจและการติดต่อสื่อสารระหว่างกันซึ่งเป็นการดำเนินการทั่วไปในการประกอบการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มาตรานี้เป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
พ.ศ.
2550 มาตรา 43  ในเรื่องเสรีภาพในการประกอบกิจการและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
ซึ่งแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะมีบทบัญญัติให้จำกัดเสรีภาพได้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย
แต่การจำกัดเสรีภาพนั้นต้องทำไปเท่าที่จำเป็นและไม่กระทบต่อสาระสำคัญแห่งเสรีภาพนั้นตามมาตรา
29 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550มาตรานี้ยังเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
พ.ศ.
2550 มาตรา 45 ในเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา เช่น
การห้ามแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบการห้ามการประชาสัมพันธ์
การสร้างข่าว การเผยแพร่ข่าวสารของผู้ประกอบการทั้งหมดตามช่องทางต่างๆ เช่น สิ่งพิมพ์
ซึ่งอาจรวมถึงเอกสารที่ใช้สื่อสารระหว่างผู้ค้า
ซึ่งแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะมีบทบัญญัติให้จำกัดเสรีภาพได้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย
แต่การจำกัดเสรีภาพนั้นต้องทำไปเท่าที่จำเป็นและไม่กระทบต่อสาระสำคัญแห่งเสรีภาพนั้นตามมาตรา
29 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550กรณีร้านค้าต้องสื่อสารกับผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบก็จะเป็นไปอย่างยากลำบาก
เป็นภาระในการปฏิบัติตามกฎหมายและเป็นการควบคุมที่เกินความจำเป็นและเข้ามาควบคุมภาคธุรกิจนอกเหนือจากการควบคุมการบริโภคยาสูบ
ประกอบการมีบทลงโทษทางอาญาที่รุนแรงซึ่งจะทำให้เป็นปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายได้มาตรานี้ยังให้อำนาจออกอนุบัญญัติที่เป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพในสาระสำคัญโดยออกเป็นประกาศกระทรวงในภายหลังโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือสภาผู้แทนราษฎรอีกด้วยมาตรา 35
ห้ามผู้ใดเผยแพร่กิจกรรมหรือข่าวสารอื่นใดเพื่อประชาสัมพันธ์การสร้างความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมการอุปถัมภ์บุคคลหรือองค์กรโดยผู้ผลิตผู้นำเข้าผู้ส่งออกผู้แทนจำหน่ายและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยาสูบห้ามส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานในกำกับของรัฐองค์การมหาชนส่วนราชการสังกัดรัฐสภาองค์กรตุลาการองค์กรตามรัฐธรรมนูญรวมทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานดังกล่าวรับการอุปถัมภ์ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ผลิตผู้ขายผู้นำเข้าผู้ส่งออกผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบเว้นแต่ค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนดหรือการรับโดยวิธีการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศโดยคำแนะนำของคณะกรรมการอำนวยการความเห็นของสมาคมฯ
คำว่า “ผู้แทนจำหน่าย” และ “ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ”
นั้นมีความหมายที่กว้างมากซึ่งอาจรวมถึงผู้ค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคโดยทั่วไปที่ขายยาสูบเช่น
ร้านสะดวกซื้อหรือร้านค้าโมเดิร์นเทรดขนาดใหญ่ ที่มีสาขาทั่วประเทศ ซึ่งจะถูกจำกัดสิทธิในการเผยแพร่ข่าว
การประชาสัมพันธ์ การทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ
ไปด้วยทำให้บริษัทหรือร้านค้าที่ขายยาสูบไม่สามารถทำการเผยแพร่กิจกรรมหรือทำกิจกรรมเพื่อสังคมใดๆ
ได้เลย รวมทั้งคำจำกัดความของคำว่าการเผยแพร่ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ก็สามารถตีความได้กว้างมากและอาจเป็นการจำกัดไม่ให้มีการทำกิจกรรมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมได้เลยเพราะในการจัดกิจกรรมต้องมีการเผยแพร่ข่าวสารให้ผู้ได้รับความช่วยเหลือทราบถึงกิจกรรมด้วยยิ่งไปกว่านั้นมาตรา
35
นั้นยังดูเสมือนว่าขัดแย้งกับมาตรา 31 โดยที่ตามบทบัญญัติในมาตรา
35 นั้น ดูเหมือนจะห้ามเพียงการเผยแพร่กิจกรรมหรือข่าวสารอื่นใดเพื่อประชาสัมพันธ์การสร้างความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมเท่านั้น
แต่บทบัญญัติมาตรา 31 เป็นการห้ามการทำการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ยาสูบซึ่งตามคำนิยามตามมาตรา
4 แล้วหมายรวมถึงการสร้างความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมด้วย ดังนั้น
จึงไม่มีความชัดเจนของขอบเขตของการห้ามว่าห้ามเพียงการเผยแพร่กิจกรรมหรือข่าวสาร
หรือห้ามการสร้างการสร้างความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมด้วย นอกจากนี้
ยังไม่มีความชัดเจนของขอบเขตของคำว่าความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมว่ามีความหมายกว้างหรือแคบเพียงใด
เช่น
การแจกถุงยังชีพให้ผู้สบภัยน้ำท่วมเพียงหนึ่งถุงก็อาจถูกตีความว่าผิดกฎหมายได้
แม้ว่าจะไม่มีการเผยแพร่กิจกรรมดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ก็ตามนอกจากนี้ยังเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพในสาระสำคัญตามรัฐธรรมนูญ
พ.ศ.
2550 มาตรา 43  ในเรื่องเสรีภาพในการประกอบกิจการและยังเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพในสาระสำคัญตามรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2550 มาตรา 45
ในเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา เช่น การห้ามผู้ใดเผยแพร่กิจกรรมหรือข่าวสารอื่นใดเพื่อประชาสัมพันธ์การสร้างความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมอีกด้วยเช่นเดียวกับบทบัญญัติในวรรคท้ายของมาตรานี้ที่ห้ามส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานในกำกับของรัฐองค์การมหาชนส่วนราชการสังกัดรัฐสภาองค์กรตุลาการองค์กรตามรัฐธรรมนูญรวมทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานดังกล่าวรับการอุปถัมภ์ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ผลิตผู้ขายผู้นำเข้าผู้ส่งออก
ซึ่งร่างกฎหมายใช้คำว่าผู้ขายซึ่งหมายความรวมถึงร้านค้าปลีกทั่วไปรวมทั้งร้านสะดวกซื้อหรือร้านค้าโมเดิร์นเทรดขนาดใหญ่
ที่มีสาขาทั่วประเทศ โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ อีกด้วย ดังนั้นมาตราดังกล่าวจึงเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพจนเกินสมควรและยังไม่เห็นถึงประโยชน์ต่อการคุ้มครองการบริโภคยาสูบของประชาชนจากมาตรการดังกล่าวอีกด้วยมาตรานี้ยังให้อำนาจออกอนุบัญญัติที่จำกัดสิทธิและเสรีภาพในสาระสำคัญโดยออกเป็นประกาศกระทรวงในภายหลังโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือสภาผู้แทนราษฎรอีกด้วยมาตรา 36
การติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานในกำกับของรัฐ
องค์การมหาชน ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา องค์กรตุลาการ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ
กับผู้ผลิต ผู้ขาย ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้แทนจำหน่าย
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เป็นไปเท่าที่จำเป็นอย่างยิ่งและโปร่งใสเพื่อประโยชน์ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือในการปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้นหลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงความเห็นของสมาคมฯ
คำว่า “ผู้ขาย” “ผู้แทนจำหน่าย” และ “ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ”
นั้นมีความหมายที่กว้างมากซึ่งอาจรวมถึงผู้ค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคโดยทั่วไปที่ขายยาสูบเช่น
ร้านสะดวกซื้อหรือร้านค้าโมเดิร์นเทรดขนาดใหญ่
หรืออาจจะรวมถึงสมาคมการค้าที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาสูบด้วยการจำกัดการติดต่อดังกล่าวนั้นไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
พ.ศ.
2550
ในหลายมาตราเช่น มาตรา 45 มาตรา 78 และไม่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546
ที่มุ่งเน้นการบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
การจำกัดการติดต่อดังกล่าวนั้นยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนและให้อำนาจไปออกเป็นกฎกระทรวงในภายหลังซึ่งอาจเป็นการขัดกับการทำงานของส่วนราชการอื่นอีกด้วยมาตรา 38
ห้ามผู้ใดแสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ สถานที่ขายปลีกกรณีที่ผู้ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบต้องการแสดงชื่อหรือราคาของผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการอำนวยการผู้ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ต้องแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคยาสูบ ทั้งนี้หลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการอำนวยการความเห็นของสมาคมฯ
เป็นการเพิ่มภาระในการบริหาร จัดเรียงและเก็บสินค้า เพิ่มภาระแก่ร้านค้าในการจัดทำสื่อรณรงค์ฯ
ทั้งที่ในสภาพปัจจุบันมีพื้นที่จำกัดและยังมีการรณรงค์อย่างมากมายทั้งบนซองของสินค้ายาสูบและการรณรงค์ผ่านช่องทางอื่นๆการแสดงสินค้า
ณ จุดขายนั้นเป็นสิทธิพื้นฐานอันชอบธรรมของผู้ประกอบการตามที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ.
2550 มาตรา 43  ในเรื่องเสรีภาพในการประกอบกิจการและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมได้ให้การรับรองไว้
การห้ามแสดงสินค้า ณ
จุดขายจึงกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในสาระสำคัญในการประกอบการและเกินกว่าความจำเป็น
หากไม่สามารถแสดงสินค้าได้การห้ามแสดงสินค้า
ณ จุดขายจะเอื้อประโยชน์ต่อสินค้าที่มีอยู่ในตลาดแล้วเท่านั้น
โดยเป็นการกีดกันสินค้าใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถได้ทราบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ซึ่งนำไปสู่การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมนอกจากนี้ยังขัดกับกฎหมายสรรพสามิตที่ให้นำสินค้าออกแสดงเพื่อขายได้
และกฎหมายเกี่ยวกับการแสดงราคาสินค้าและบริการรวมทั้งสิทธิของผู้บริโภคในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นความจริงเพื่อตัดสินใจก่อนการซื้อสินค้าการห้ามแสดงสินค้า
ณ จุดขายยังไม่มีการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับว่าได้ผลต่อการลดการบริโภคยาสูบและผลกระทบที่มีต่อผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบระเบียบ
และได้สัดส่วนต่อการที่รัฐจำกัดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบการ
และน่าจะมีทางอื่นที่ไม่กระทบต่อผู้ประกอบการและสามารถช่วยการลดการบริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อนึ่ง กระทรวงสาธารณสุขได้ประชาสัมพันธ์กับประชาชนทั้งประเทศมาตลอดว่าการแสดงสินค้า
ณ จุดขายเป็นการผิดกฎหมายมาตั้งแต่ปี
2549
แต่เพิ่งจะมาปรากฎข้อห้ามในร่างกฎหมายฉบับนี้มาตรานี้ยังให้อำนาจออกอนุบัญญัติที่เป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพในสาระสำคัญโดยออกเป็นประกาศกระทรวงในภายหลังโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือสภาผู้แทนราษฎรอีกด้วยมาตรา 40
ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบต้องจัดให้หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบมีขนาดสีสัญลักษณ์ฉลากรวมทั้งลักษณะการแสดงเครื่องหมายการค้าสัญลักษณ์รูปภาพ
และข้อความให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศโดยคำแนะนำของคณะกรรมการอำนวยการก่อนที่จะนำออกจากแหล่งผลิตหรือก่อนที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักรแล้วแต่กรณีห้ามผู้ใดขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มิได้จัดให้มีหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ
หรือแสดงเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ รูปภาพ และข้อความตามที่กำหนดในวรรคหนึ่งความเห็นของสมาคมฯ
การบังคับให้หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศนั้นเป็นการให้อำนาจอย่างกว้างขวางกับเจ้าหน้าที่ไปออกอนุบัญญัติในภายหลังเพื่อควบคุมหรือบังคับรูปแบบของหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ
โดยคำแนะนำของคณะกรรมการตามร่างกฎหมายนี้
ซึ่งอาจบังคับใช้รูปแบบหีบห่อที่เหมือนกันและอาจไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าในการแสดงบนหีบห่อ
นำไปสู่การบังคับใช้บุหรี่ซองเรียบ
(Plain Packaging)
ซึ่งการออกประกาศของรัฐมนตรีนั้นไม่ต้องผ่านกระบวนการความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีหรือการพิจารณาโดยรัฐสภาทั้งที่การกำหนดให้หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบมีขนาดสีสัญลักษณ์ฉลากรวมทั้งลักษณะการแสดงเครื่องหมายการค้าสัญลักษณ์รูปภาพ
และข้อความให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศนั้น
จะเป็นการกระทบต่อสิทธิในทรัพย์สิน สิทธิและเสรีภาพในการประกอบการ
และสิทธิในการสื่อสาร ตามมาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
และเป็นปัญหาเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า
พ.ศ. 2534 อีกด้วยนอกจากนี้การบังคับใช้ซองบุหรี่แบบเรียบเป็นการเพิ่มภาระกับร้านค้าอย่างเกินสมควรเพราะการที่หีบห่อสินค้าถูกกำหนดให้มีรูปแบบเหมือนกันหมดจะทำให้การจัดเรียงสินค้า
การหยิบสินค้ามีความยุ่งยากมากขึ้น
เสียเวลามากขึ้นในการบริการลูกค้าในร้านเพราะไม่สามารถแยกความแตกต่างของสินค้าได้ชัดเจนยิ่งไปกว่านั้นบุหรี่ซองเรียบจะทำให้ผู้ปลอมแปลงบุหรี่ปลอมแปลงสินค้าได้มากขึ้นจากตัวเลขผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตในรอบ
10 เดือน ของปีงบประมาณ 2555 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555)
พบว่าสามารถจับกุมผู้กระทำผิดทั่วประเทศได้ตาม พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 จำนวน
12
,173 คดี เปรียบเทียบปรับเป็นเงินจำนวนกว่า 185.81
ล้านบาทซึ่งการกำหนดให้ซองบุหรี่เหมือนกันทั้งหมดนั้นจะทำให้ปัญหาการปลอมแปลงบุหรี่เพิ่มมากขึ้นประกอบกับราคาขายบุหรี่ที่ปรับตัวสูงขึ้นจากการขึ้นภาษีที่ผ่านมา
เมื่อเทียบกับต้นทุนการทำบุหรี่ปลอมก็เป็นแรงจูงใจทางการเงินให้ทำผิดกฎมายมากขึ้นสมาคมฯ
เห็นว่าเมื่อเปรียบเทียบภาระของผู้ประกอบการที่จะเพิ่มขึ้นและการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของผู้ประกอบการกับประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากมาตรการนี้เห็นว่าไม่ได้สัดส่วนที่เป็นเหตุเป็นผล
กล่าวคือมีการสร้างภาระแก้ผู้ประกอบการและจำกัดสิทธิเสรีภาพอย่างมากแต่ไม่อาจสรุปได้ว่าหรือยังไม่มีเครื่องบ่งชี้ชัดว่ามาตรการนี้จะนำไปสู่การบริโภคยาสูบที่ลดลงแต่อย่างใด
มาตรการดังกล่าวจึงเป็นการคาดการณ์ว่าจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการโดยไม่ได้สัดส่วนกับผลกระทบหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการดังกล่าวมาตรา 41
ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้แทนจำหน่าย
และผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบมีหน้าที่ต้องจัดส่งรายงานประจำปีต่อไปนี้ให้แก่คณะกรรมการอำนวยการประเภทของผู้มีหน้าที่ต้องส่งรายงานประจำปีตามวรรคหนึ่ง
รายรับและรายจ่ายประจำปี 
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการบริจาค ช่วยเหลือการสร้างความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม
การสนับสนุนและการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ข้อมูล การปลูก การผลิต
ส่วนแบ่งการตลาด ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด หรือข้อมูลอื่น
ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามคำแนะนำของคณะกรรมการอำนวยการคณะกรรมการอำนวยการมีอำนาจสั่งให้ผู้ผลิต
ผู้นำเข้า ผู้แทนจำหน่ายและผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางการเงินหรือกิจกรรมระหว่างผู้ผลิต
ผู้นำเข้า ผู้แทนจำหน่ายและผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ กับนายหน้า ที่ปรึกษา
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหาร พรรคการเมือง
มูลนิธิ องค์กรเพื่อการกุศลหรือองค์กรเอกชนความเห็นขอสมาคมฯ
คำว่าผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบย่อมครอบคลุมถึงผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนมากกว่า
500,000 รายทั่วประเทศ  โดยส่วนใหญ่แล้วร้านค้าปลีกทั่วไปที่มีผลิตภัณฑ์ยาสูบจำหน่าย
เป็นร้านค้าขนาดเล็กซึ่งไม่อาจมีความสามารถเพียงพอในการจัดทำรายงานประจำปีตามที่กำหนดไว้ได้
การกำหนดให้ทำรายงานดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มภาระแก่ร้านค้าปลีกในการจัดทำรายงานโดยเกินสมควร
การที่จะกำหนดประเภทของผู้มีหน้าที่ต้องส่งรายงานประจำปีจึงต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงในสภาพปัจจุบันด้วยนอกจากนี้ข้อมูลที่กำหนดให้รายงานนั้น
ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน อีกทั้งยังไม่มีการระบุถึงวัตถุประสงค์หรือการนำเอาข้อมูลต่างๆ
ไปใช้ รวมทั้งวิธีการในการเก็บรักษาและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ซึ่งหากนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อผู้หนึ่งผู้ใด
และทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ทำรายงาน จะมีผู้ใดรับผิดชอบหรือไม่สมาคมฯ
เห็นว่าเมื่อเปรียบเทียบภาระของผู้ประกอบการที่จะเพิ่มขึ้นกับประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนตามมาตรานี้แล้วยังไม่เห็นเด่นชัดถึงความจำเป็นที่จะต้องกำหนดให้มีการรายงานตามที่กำหนดไว้
และเห็นว่าควรจะทบทวนความจำเป็นและภาระที่จะเกิดขึ้นจากมาตรานี้มาตรานี้ยังให้อำนาจออกอนุบัญญัติในระดับประกาศกระทรวงในภายหลังโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือสภาผู้แทนราษฎรอีกด้วยหมวด 9
บทกำหนดโทษความเห็นของสมาคมฯ 
เห็นว่าความผิดตามร่างกฎหมายนี้ตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 9 บทกำหนดโทษ
นั้นเป็นความผิดทางอาญาซึ่งมีโทษตั้งแต่การปรับไปจนถึงการจำคุก
โทษการปรับนั้นมีหลายอัตราตั้งแต่ไม่เกินสามพันบาทจนถึงไม่เกินสามแสนบาท ซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับความผิดนั้น
ในหลายกรณีมีการกำหนดอัตราขั้นสูงโทษที่รุนแรงซึ่งอาจไม่สัมพันธ์กับระดับและฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกและไม่ได้สัดส่วนกับการกระทำความผิดเช่นมาตรา
40 วรรคสอง มีโทษปรับสูงถึงไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือการกระทำความผิดตามมาตรา 35
เกี่ยวกับการห้ามเผยแพร่กิจกรรมหรือข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์การสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจยาส

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
19 กรกฏาคม 2555 , 17:34:56 น.
01 สิงหาคม 2555 , 18:51:15 น.
09 สิงหาคม 2555 , 11:27:44 น.
08 กุมภาพันธ์ 2556 , 18:54:25 น.
08 กุมภาพันธ์ 2556 , 19:03:28 น.
25 มิถุนายน 2556 , 17:19:35 น.
22 พฤศจิกายน 2556 , 09:20:52 น.
27 ธันวาคม 2557 , 10:30:25 น.
27 สิงหาคม 2560 , 12:58:37 น.