กฤตภาคข่าว

ชาวไร่ยาสูบเบอร์เลย์ขอบคุณคลังรับข้อเรียกร้องชาวไร่ค้านร่างพ.ร.บ.ควบคุมบริโภคยาสูบ
25 ตุลาคม 2555 , 10:10:31 น.


สมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เล่ย์จังหวัดสุโขทัย (ส.ย.บ.)
กล่าวแสดงความขอบคุณกระทรวงการคลังที่รับข้อเรียกร้องจากเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ
ในประเทศไทย ในการคัดค้านร่างพ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคยาสูบ
ที่จะส่งผลกระทบแก่เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบในประเทศไทย


 นายสุวิช รัตนแย้ม นายกสมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เล่ย์จังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า
“สมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เลย์จังหวัดสุโขทัยขอเป็นตัวแทนชาวไร่ยาสูบเบอร์เลย์
ในประเทศไทยกล่าวคำขอบคุณกระทรวงการคลังเป็นอย่างสูง
ที่ได้แสดงจุดยืนในการดูแลผู้เพาะปลูกใบยาสูบภายในประเทศ
โดยแสดงความเข้าใจในผลกระทบของชาวไร่ยาสูบและไม่ทอดทิ้งให้ไร่ยาสูบต้อง
เรียกร้องโดยลำพัง”
 

อย่างไรก็ดี ถึงแม้กระทรวงการคลังจะได้แสดงความเห็นว่าควรมีพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อไม่
ให้กระทบต่อผู้ผลิตและผู้ปลูกยาสูบ แต่สมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เล่ย์จังหวัดสุโขทัยจะยังคงติดตามเรื่องนี้กับ
รัฐบาลต่อไปอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพรบ.ควบคุมยาสูบและมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ส่งเสริมปลูก
พืชอื่นทดแทนใบยาสูบ เพื่อต่อต้านคำกล่าวอ้างของผู้ร่างกฎหมายที่ว่ากฎหมายนี้จะไม่มีผลกระทบต่อ
ชาวไร่ เพราะพรบ.ฯ ฉบับนี้เปิดช่องให้มีการออกกฎหมายลูกโดยไม่ต้องผ่านครม.มาห้ามการใช้ส่วน
ประกอบในการทำบุหรี่ ซึ่งหากมีการห้ามใช้ส่วนประกอบสำคัญเช่นน้ำตาล ก็จะทำให้ไม่สามารถใช้

ใบยาเบอร์เลย์และเตอร์กิ๊ซได้ ชีวิตความเป็นอยู่และอาชีพของชาวไร่จึงต้องเสี่ยงกับการได้รับผลกระทบจาก
มาตรการควบคุมที่เกินกว่าเหตุที่อาจประกาศออกมาใช้ถ้าร่างพรบ.นี้ผ่าน
 

“ที่ผ่านมาถึงแม้จะมีการออกมาตรการเพื่อลดการบริโภคยาสูบอยู่เรื่อยมา
แต่ชาวไร่ยาสูบไม่ได้มีการออกมาคัดค้านแต่อย่างใด แต่เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

ได้มีการออกมาตรการและกฎหมายที่จะกระทบโดยตรงกับชาวไร่มากขึ้นๆ
ไม่ว่าจะเป็นการออกมติครม.ที่ให้ส่งเสริมการปลูกพืชอื่นทดแทนยาสูบในเดือน
มิถุนายน การขึ้นภาษียาสูบในเดือนสิงหาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งรัดร่างพรบ.ควบคุมการบริโภคยาสูบ

เพื่อลดการบริโภคยาสูบรวมถึงคำกล่าวที่ว่าชาวไร่ยาสูบนั้นละโมบแต่จะขายสินค้าซึ่งเป็นการ
กล่าวหาที่ไม่เป็นธรรมต่อชาวไร่อย่างมากทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของชาวไร่ยาสูบทุกสายพันธุ์

ในหลายจังหวัดในประเทศไทยที่ร่วมใจกันออกมารวมตัวเรียกร้องเพื่อปกป้องอาชีพการปลูกยาสูบซึ่งเป็น
อาชีพสุจริตที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องครอบครัวชาวไร่ยาสูบมาหลายชั่วอายุคน”  นายสมนึก ยิ้มปิ่น  สมาชิกของสมาคมฯ กล่าวเสริม
 

“สิ่งที่สมาคมฯ อยากจะฝากให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
และติดตามเพิ่มเติมคือ มติครม.ที่ให้ส่งเสริมปลูกพืชอื่นทดแทนใบยาสูบ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับมาตรการส่งเสริมให้ปลูกพืชทางเลือกของตาม
กรอบอนุสัญญาการควบคุมยาสูบแห่งองค์การอนามัยโลก ข้อ 17 และ 18
ในเดือนพฤศจิกายนนี้ที่เกาหลีใต้ เนื่องจากสมาคมฯ เกรงว่าถ้ามีการรับเอามาตรการ

ดังกล่าวมาแล้วจะเป็นข้ออ้างในการนำมาบังคับใช้ประเทศไทย” นายสุวิช กล่าวสรุป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
30 กรกฏาคม 2555 , 17:06:11 น.
30 กรกฏาคม 2555 , 17:06:43 น.
30 กรกฏาคม 2555 , 17:07:13 น.
23 สิงหาคม 2555 , 10:48:33 น.
23 สิงหาคม 2555 , 11:00:22 น.
29 สิงหาคม 2555 , 16:38:44 น.
03 กันยายน 2555 , 08:55:01 น.
24 กันยายน 2555 , 09:57:19 น.
16 ตุลาคม 2555 , 19:37:32 น.
14 มกราคม 2556 , 09:13:48 น.
22 กุมภาพันธ์ 2556 , 12:52:43 น.
20 พฤษภาคม 2556 , 10:59:21 น.
22 พฤษภาคม 2556 , 13:11:58 น.
27 พฤษภาคม 2556 , 14:47:27 น.
24 กรกฏาคม 2556 , 09:33:36 น.
10 กันยายน 2556 , 07:44:45 น.