ข่าวเด่น

โค้งสุดท้ายประชาพิจารณ์ร่างพรบ. ควบคุมการบริโภคยาสูบ
07 กันยายน 2555 , 11:14:31 น.

โค้งสุดท้ายประชาพิจารณ์ร่างพรบ.
ควบคุมการบริโภคยาสูบ

เวทีภาคกลางครั้งสุดท้าย
14 ก.ย. 2555 ที่ ร.ร. ริชมอนด์ จ. นนทบุรี

เชิญร้านค้าปลีกรวมพลังสะท้อนข้อกังวลและผลกระทบจาก
ร่างพรบ. ควบคุมการบริโภคยาสูบผ่านแบบสำรวจความคิดเห็น
www.tobaccohearing.com/Poll.html

ร่วมกันสะท้อนผลกระทบจากผู้ค้าปลีกก่อนที่รัฐบาลจะผ่านร่างพรบ.
ออกกฏหมายห้ามแบ่งขาย เพิ่มอายุผู้ซื้อผู้ขาย  บังคับแสดงสื่อรณรงค์ในร้านค้า กำหนดรูปแบบการแสดงราคา และห้ามโชว์บุหรี่ในร้านค้า

มาตรา

ผลกระทบ

มาตรา 27 ห้ามผู้ใดขายหรือให้ในกรณีอื่นใด ซึ่งผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

กำหนดอายุขั้นต่ำในการห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบเพิ่มจาก 18 ปี เป็น 20 ปี และ ห้ามบุคคลต่ำกว่า 18 ปีขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ

 

มาตรา 29 การขายผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต ต้องมีขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่ายี่สิบมวน ห้ามแบ่งขาย

ห้ามแบ่งขาย ทำให้ร้านค้าเสียรายได้

 

 

มาตรา 38 ห้ามผู้ใดแสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ สถานที่ขายปลีก

 การแสดงชื่อ หรือราคาของผลิตภัณฑ์ยาสูบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

 ผู้ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ ต้องแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคยาสูบ

 

ห้ามแสดงสินค้า เพิ่มภาระในการบริหาร จัดเรียง เก็บสินค้า

 เพิ่มภาระในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เรื่องการแสดงชื่อและราคา

 เพิ่มภาระในการบังคับแสดงสื่อรณรงค์ร้านค้าจนเกินสมควร และไม่เหมานสมกับสภาพร้านค้าในปัจจุบัน

มาตรา 40 ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบต้องจัดให้หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ มีขนาด สี สัญลักษณ์ ฉลาก รวมทั้งลักษณะการแสดงเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ รูปภาพ และข้อความให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

การบังคับใช้ซองบุหรี่แบบเรียบจะเพิ่มภาระและเวลาในการจัดเรียงสินค้า บริหารสินค้า เนื่องจากแยกความแตกต่างได้ยาก 

 จะกระทบต่อรายได้ เพราะผู้บริโภคจะหันไปหาสินค้าที่มีราคาถูกเพราะไม่เห็นความแตกต่าง 

 เพิ่มภาระจากมาตรการที่มีอยู่แล้วเช่น ห้ามแสดงสินค้า ทำให้บุหรี่ผิดกฎหมายเข้าสู่ตลาดได้ง่ายขึ้น กระทบต่อร้านค้า

ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้แทนจำหน่าย ผู้จำหน่ายยาสูบต้องส่งรายงานประจำปี

เพิ่มภาระในการทำรายงานประจำปีให้กับผู้ค้าปลีก-ส่ง ในฐานะผู้จำหน่ายยาสูบ

         

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
01 สิงหาคม 2555 , 18:51:15 น.
08 สิงหาคม 2555 , 10:29:54 น.
20 กันยายน 2555 , 11:17:24 น.
24 กันยายน 2555 , 09:57:19 น.
10 ตุลาคม 2555 , 09:51:16 น.
16 ตุลาคม 2555 , 19:37:32 น.
25 ตุลาคม 2555 , 10:10:31 น.
08 กุมภาพันธ์ 2556 , 18:54:25 น.
08 กุมภาพันธ์ 2556 , 19:03:28 น.
20 พฤษภาคม 2556 , 10:59:21 น.
22 พฤษภาคม 2556 , 13:11:58 น.
27 พฤษภาคม 2556 , 14:47:27 น.
25 มิถุนายน 2556 , 17:19:35 น.
23 กรกฏาคม 2556 , 14:41:20 น.
10 กันยายน 2556 , 07:44:45 น.
22 พฤศจิกายน 2556 , 09:20:52 น.
19 กุมภาพันธ์ 2557 , 13:14:32 น.
27 ธันวาคม 2557 , 10:30:25 น.