ข่าวเด่น

ร่างพรบ. ยาสูบใหม่ เพิ่มกฏเพิ่มโทษ ผู้ค้าปลีกยาสูบกระทบหนัก
08 สิงหาคม 2555 , 10:29:54 น.   ดาวน์โหลดไฟล์ 

 

สาธารณสุขทำประชาพิจารณ์ร่างพรบ. ยาสูบใหม่ พร้อมเสร็จกันยายนนี้

เพิ่มกฏเพิ่มโทษ ผู้ค้าปลีกยาสูบกระทบหนัก


เมื่อเร็วๆ นี้กระทรวงสาธารณสุขได้ยกร่างกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบฉบับใหม่ เพื่อใช้แทนกฎหมายเดิม 2 ฉบับ คือ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และพ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยมี 8 หมวด ได้แก่

หมวด 1 คณะกรรมการนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ

หมวด 2 คณะกรรมการอำนวยการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ 

หมวด 3 สำนักงานคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบ

หมวด 4 การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

หมวด 5 การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่

หมวด 6 การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดยาสูบ

หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่

และหมวด 8 บทกำหนดโทษ ซึ่งประชาพิจารณ์จะเสร็จในเดือนกันยายนนี้ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

ในร่างพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบฉบับดังกล่าวมีหลายมาตราที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมกับ
ผู้ค้าปลีก โดยมีสาระสำคัญที่เพิ่มเติมจากกฏหมายปัจจุบันสรุปได้ดังนี้แสดงความคิดเห็นหรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างกฎหมายได้ที่

 

 www.tobaccohearing.com

 

อ่านร่างกฎหมายฉบับเต็มได้ที่นี่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
01 สิงหาคม 2555 , 18:51:15 น.
07 กันยายน 2555 , 11:14:31 น.
20 กันยายน 2555 , 11:17:24 น.
24 กันยายน 2555 , 09:57:19 น.
10 ตุลาคม 2555 , 09:51:16 น.
16 ตุลาคม 2555 , 19:37:32 น.
25 ตุลาคม 2555 , 10:10:31 น.
08 กุมภาพันธ์ 2556 , 18:54:25 น.
08 กุมภาพันธ์ 2556 , 19:03:28 น.
20 พฤษภาคม 2556 , 10:59:21 น.
22 พฤษภาคม 2556 , 13:11:58 น.
27 พฤษภาคม 2556 , 14:47:27 น.
25 มิถุนายน 2556 , 17:19:35 น.
23 กรกฏาคม 2556 , 14:41:20 น.
10 กันยายน 2556 , 07:44:45 น.
22 พฤศจิกายน 2556 , 09:20:52 น.
19 กุมภาพันธ์ 2557 , 13:14:32 น.
27 ธันวาคม 2557 , 10:30:25 น.