ข่าวเด่น

รู้กฎหมายไม่จำหน่ายบุหรี่แก่เยาวชน
01 สิงหาคม 2555 , 18:51:15 น.

รู้กฎหมายไม่จำหน่ายบุหรี่แก่เยาวชน

สมาคมการค้ายาสูบไทยร่วมรณรงค์ป้องกันเยาวชนจากการสูบบุหรี่ โดยส่งเสริมให้สมาชิกร้านค้าปลีกปฏิบัติตามกฎหมายไม่จำหน่ายบุหรี่ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ด้วยการแจกคู่มือปฏิบัติสำหรับผู้ค้าปลีกบุหรี่เพื่อให้คำแนะนำและให้ความรู้ด้านกฏหมายและบทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการขายบุหรี่ให้แก่ผู้ที่มีอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์

 

สิ่งที่ควรปฏิบัติ

 • ขายบุหรี่ให้กับผู้ใหญ่เท่านั้น
 • ขอดูบัตรประชาชนเมื่อคุณไม่แน่ใจว่าลูกค้ามีอายุเท่าไหร่
 • อ้างถึงกฏหมาย* เมื่อลูกค้ามีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการขายบุหรี่ให้เด็ก
 • ปฏิบัติกับลูกค้าทุกคนด้วยความสุภาพ แม้ว่าลูกค้าจะรู้สึกไม่พอใจเมื่อคุณไม่ขายบุหรี่
 • หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย ขอคำแนะนำจากผู้จัดการร้านหรือเจ้าของร้าน

 

สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ

 • ขายบุหรี่ให้กับเด็กที่มาซื้อให้ผู้ใหญ่
 • ขายบุหรี่ให้กับเด็ก แม้จะมีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่โทรศัพท์หรือเขียนข้อความมา
 • ขายบุหรี่ให้กับผู้ที่คุณไม่แน่ใจว่ามีอายุเท่าไหร่
 • ขายบุหรี่ให้กับผู้ที่ไม่มีหลักฐานระบุอายุในกรณีที่คุณสงสัย
 • คาดเดาอายุลูกค้าโดยดูจากรูปลักษณ์ภายนอก

 

กฏหมายและบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องกับการขายบุหรี่ให้แก่ผู้ที่มีอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์

 

*พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535
 

 • มาตรา 4 กำหนดว่า ห้ามมิให้ผู้ใดจำหน่าย ขาย แลกเปลี่ยนหรือให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บุคคลซึ่งตนรู้ว่าผู้ซื้อหรือผู้รับเป็นผู้มีอายุไม่ครบสิบแปดปีบริบูรณ์ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษ ตามมาตรา 17 กล่าวคือ จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
   

*พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
 

 • มาตรา 26 (10) กำหนดว่า ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฏหมายอื่น ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ ห้ามมิให้ผู้ใดจำหน่าย แลกเปลี่ยนหรือให้สุราหรือบุหรี่แก่เด็ก เว้นแต่การปฏิบัติทางการแพทย์ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษตามมาตรา 78 กล่าวคือ จำคุกไม่เกินสามเดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
08 สิงหาคม 2555 , 10:29:54 น.
07 กันยายน 2555 , 11:14:31 น.
20 กันยายน 2555 , 11:17:24 น.
24 กันยายน 2555 , 09:57:19 น.
10 ตุลาคม 2555 , 09:51:16 น.
16 ตุลาคม 2555 , 19:37:32 น.
25 ตุลาคม 2555 , 10:10:31 น.
08 กุมภาพันธ์ 2556 , 18:54:25 น.
08 กุมภาพันธ์ 2556 , 19:03:28 น.
20 พฤษภาคม 2556 , 10:59:21 น.
22 พฤษภาคม 2556 , 13:11:58 น.
27 พฤษภาคม 2556 , 14:47:27 น.
25 มิถุนายน 2556 , 17:19:35 น.
23 กรกฏาคม 2556 , 14:41:20 น.
10 กันยายน 2556 , 07:44:45 น.
22 พฤศจิกายน 2556 , 09:20:52 น.
19 กุมภาพันธ์ 2557 , 13:14:32 น.
27 ธันวาคม 2557 , 10:30:25 น.