เกี่ยวกับสมาคมการค้ายาสูบไทย


พันธกิจของสมาคม
ภารกิจหลักของสมาคมฯ คือการเป็นตัวแทนในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกฯ เมื่อมีการติดต่อสื่อสารกับรัฐบาล สื่อมวลชน หรือ บุคคลอื่นๆ ในประเด็นที่เป็นความกังวล หรือเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงเรื่องนโยบายภาษี กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ สมาคมฯจะทำงานเพื่อให้เป็นผู้ร่วมทำงานกับภาครัฐในเรื่องของนโยบายธุรกิจยาสูบ และเป็นผู้ที่สื่อมวลชนให้ความสำคัญในฐานะที่เป็นแหล่งข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจยาสูบ

การก่อตั้งสมาคมการค้ายาสูบไทย
สมาคมการค้ายาสูบไทย (Thai Tobacco Trade Association หรือ TTTA) ก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นตัวแทนให้กับผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง ผู้จัดจำหน่าย และผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยเน้นด้านปัญหาที่ส่งผลกับธุรกิจยาสูบ สมาคมการค้ายาสูบไทย จะร่วมมือกับภาครัฐและสื่อมวลชนในการให้มุมมองและข้อมูล ที่สะท้อนมาจากความคิดเห็นของท่านผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาสูบ

โดยสมาคมจะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอนโยบายกฏหมายและกฏระเบียบเกี่ยวกับ ยาสูบที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของสมาชิกสมาคมการค้ายาสูบไทยได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากผู้จัดจำหน่าย และผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ รวมถึงฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด• การจัดเก็บภาษีที่มีความเป็นธรรมสำหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบ
• การต่อต้านการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบผิดกฎหมาย
• กรอบกฏระเบียบด้านผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เป็นเหตุเป็นผลและมีความสมดุลย์
• การป้องกันเยาวชนจากการสูบบุหรี่
• กิจกรรมเพื่อสังคมในชุมชนท้องถิ่น
• สมาคมการค้ายาสูบไทยจะทำหน้าที่สะท้อนถึงมุมมองและความสนใจของสมาชิก โดยมุ่งเน้นในด้าน


ผู้อำนวยการบริหารสมาคม
นางวราภรณ์ นะมาตร์
โทร 091-172-4419
[email protected]
คณะกรรมการสมาคม
» นายนัฐพงศ์ ศักดิกรธนาศิริ นายกสมาคม
» นายสมหวัง เดชศิริอุดม อุปนายกสมาคม
» นายพงศธร อังศุสิงห์ เลขาธิการสมาคม
» นายทวีวัฒน์ เล็กสกุล นายทะเบียนสมาคม
» นางสาวสินีนารถ เองตระกูล เหรัญญิก
ข้อบังคับสมาคมการค้ายาสูบไทย สมาคมการค้ายาสูบไทยจัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 และอยู่ภายได้การควบคุมดูแลของสำนักงานทะเบียนสมาคม การค้าประจำจังหวัดปทุมธานี