เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เพื่อให้คุณมั่นใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับเว็บไซต์ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์และทำความเข้าใจว่าผู้ใช้งานมาจากที่ใด เรียนรู้เพิ่ม โดยคลิก นโยบายความเป็นส่วนตัว

สมาคมการค้ายาสูบไทย (Thai Tobacco Trade Association หรือ TTTA) ก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นตัวแทนให้กับผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง ผู้จัดจำหน่าย และผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยเน้นด้านปัญหาที่ส่งผลกับธุรกิจยาสูบ

นางสาวธัญญศรัณ แสงทอง

ผู้อำนวยการบริหารสมาคมการค้ายาสูบไทย

การก่อตั้ง
สมาคมการค้ายาสูบไทย

สมาคมการค้ายาสูบไทย เน้นการทำงานเพื่อประสานความร่วมมือกับภาครัฐและสื่อมวลชน เพื่อให้มุมมองและข้อมูลที่สะท้อนมาจากความคิดเห็นของท่านผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาสูบ โดยสมาคมจะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอนโยบาย กฏหมายและกฏระเบียบเกี่ยวกับยาสูบ ที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของสมาชิก โดยสมาคมได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสมาชิกร้านค้าทั้งค้าส่งและค้าปลีก รวมถึงผู้จัดจำหน่าย และผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ

พันธกิจของสมาคม

ภารกิจหลักของสมาคมฯ คือการเป็นตัวแทนในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกฯ เมื่อมีการติดต่อสื่อสารกับรัฐบาล สื่อมวลชน หรือ บุคคลอื่นๆ ในประเด็นที่เป็นความ กังวลหรือเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงเรื่องนโยบายภาษี กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ สมาคมฯ จะทำงานเพื่อให้เป็นผู้ร่วมทำงานกับภาครัฐในเรื่องของนโยบายธุรกิจยาสูบ และเป็นผู้ที่สื่อมวลชนให้ความสำคัญในฐานะที่เป็นแหล่งข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจยาสูบ สมาคมการค้ายาสูบไทยจะทำหน้าที่สะท้อนถึงมุมมองและความสนใจของสมาชิกโดยมุ่งเน้นในด้าน

• การจัดเก็บภาษีที่มีความเป็นธรรมสำหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบ
• การต่อต้านการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบผิดกฎหมาย
• กรอบกฏระเบียบด้านผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เป็นเหตุเป็นผลและมีความสมดุล
• การป้องกันเยาวชนจากการสูบบุหรี่
• กิจกรรมเพื่อสังคมในชุมชนท้องถิ่น

สมาคมการค้ายาสูบไทยจัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 และอยู่ภายได้การควบคุมดูแลของสำนักงานทะเบียนสมาคมการค้า ประจำจังหวัดปทุมธานี

ดาวน์โหลดข้อบังคับสมาคม